موسیقی

Dr. Behrad Tavakoli will hold his 3rd Lecture on Iranian Classical Music in a Transitional Period!

موسیقی دستگاهی ایران در دوران گذار” آسیب‌شناسی تحولات موسیقی ایران در دوران گذار ایران از سنت به مدرنیته”، جلسه سوم: موسیقی دوران مشروطه و پهلوی اول، پژوهشی از بهراد توکلی